Loading...

Տիրոջ օրհնությամբ ու ողորմությամբ բարի և անփորձանք օր ամենքիս ❤ —

Loading...


Լուացուեցե՛ք, մաքրվեցե՛ք, իմ աչքի առաջ ձեր չար արարքները թոթափեցեք ձեզնից, վե՛րջ տվեք ձեր չարագործություններին:
Սովորեցեք բարի՛ք գործել, արդարությո՛ւն փնտրեցեք, փրկեցեք զրկվածին, արդարադա՛տ եղեք որբի հանդեպ, իրավո՛ւնք տվեք այրուն:

Եկե՛ք խոսենք իրար հետ,– ասում է Տէրը,– եթե ձեր մեղքերը արյան պես կարմիր են, ապա ես ձյան պես ճերմակ կդարձնեմ, եթե որդան կարմիր լինեն, կսպիտակեցնեմ ինչպես բուրդ:
Եվ եթե հոժար լինեք ու լսեք ինձ, դուք կճաշակեք երկրի բարիքները. իսկ եթե չկամենաք ինձ լսել, սուրը պիտի ուտի ձեզ, քանզի Տիրոջ շուրթերն ասացին այս…

Եսայու մարգարէութիւնը 1.16-20

❤

Բարի լույս. Տիրոջ օրհնությամբ ու ողորմությամբ բարի և անփորձանք օր ամենքիս ???

Wash, be cleansed, put away your evil deeds from my sight, put an end to your evils.
Learn to do good, seek righteousness, save the deprived, be fair to the orphan, give the widow rights.

Let’s talk to each other, “says the Lord,” if your sins are as red as blood, then I will turn white as snow;
And if ye be willing and hear me, ye shall eat the good of the earth. but if you will not hear me, the sword shall eat you, for the Lord’s lips have said this…

Isaiah’s Prophecy 1: 16-20

Good morning. Good and inexperienced day to all of us with the Lord’s blessing and mercy!Նյութի աղբյուր

Loading...

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*